Brezplačne informacije 080 34 22

Sprejem v članstvo in izdaja izkaznice

Članska izkaznica je namenjena uporabnikom oz. članom spletnega poslovnega informatorja www.info-slovenija.si. Člani lahko koristijo popuste in ugodnosti ponudnikov na portalu InfoSLOVENIJA, v višini, ki jih predstavljena podjetja izkazujejo na svoji predstavitveni strani. Pri plačilu ponudnikom oziroma podjetjem izkažete svojo člansko izkaznico InfoSLOVENIJA in vam le ti priznajo popust.

1. člen
InfoSLOVENIJA članska izkaznica (v nadaljevanju: izkaznica) lahko dobi polnoletna oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, na podlagi izpolnjenega obrazca in plačila kartice.


2. člen
Izdajatelj in lastnik kartice je SAVAS d.o.o. Plemljeva ul,8 Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj).


3. člen
Izdajatelj pošlje izkaznico na imetnikov naslov. Izkaznica velja tri leta od dneva prejetja. Imetniku, ki posluje v skladu s splošnimi določili in s pisnim obvestilom izdajatelju ne odpove kartice vsaj mesec dni pred iztekom veljavnosti, izdajatelj kartico avtomatično obnovi za dobo enega leta. 


Uporaba kartice

4. člen
Imetnik je dolžan izkaznico skrbno hraniti. Izkaznica, ki glasi na lastno ime, je neprenosljiva. Imetnik lahko z izkaznico uveljavlja popuste na blago in storitve na vseh prodajnih mestih tudi v tujini, označenih z nalepko InfoSLOVENIJA oz. pri vseh ponudnikih na spletnem portalu InfoSLOVENIJA.


Izguba, poškodba in prenehanje pravice uporabe

5. člen
Izgubo ali krajo izkaznice mora imetnik takoj sporočiti izdajatelju s pisno izjavo na naslov izdajatelja. Vso gmotno škodo, ki nastane kot posledica izgube ali kraje izkaznice za čas do izteka naslednjega dne od prejema obvestila, mora poravnati imetnik izkaznice. Za preklic izkaznice izdajatelj zaračuna stroške preklica. Po preklicu se imetniku izda nova izkaznica, razen, če jo s pisno izjavo dokončno prekliče. V primeru večkratne izgube ali kraje izkaznice, lahko izdajatelj zavrne ponovno izdajo izkaznice.


6. člen
Imetnik lahko sam pisno odpove uporabo izkaznice. V tem primeru mora poravnati vse obveznosti in nastale stroške, izkaznico prerezati in skupaj z izjavo o odpovedi uporabe poslati na naslov izdajatelja.

7. člen
Izdajatelj si pridržuje pravico, da imetniku, ki kakorkoli krši splošna določila, brez obrazložitve odpove nadaljnjo uporabo izkaznice in jo razglasi za neveljavno. Imetnik mora na pisno zahtevo izdajatelja takoj vrniti vse izdane izkaznice in poravnati vse obveznosti in stroške, nastale pri uporabi izkaznice. Izkaznico lahko imetniku, na podlagi zahteve izdajatelja, odvzame tudi pooblaščena oseba na prodajnem mestu oziroma druga pooblaščena oseba, ki jo določi izdajatelj, če je izkaznica uvrščena na seznam neveljavnih izkaznic.

Splošne določbe

8. člen
Imetnik mora izdajatelju pisno, v roku 8 dni od dneva spremembe, posredovati vse spremenjene osebne podatke. Imetnik soglaša, da izdajatelj pridobljene osebne podatke uporablja izključno za potrebe poslovanja z izkaznico InfoSLOVENIJA. Pridobljene podatke bo izdajatelj uporabljal in varoval skladno z določili ZVOP-1 − Zakona o varstvu osebnih podatkov. Imetnik kartice InfoSLOVENIJA lahko kadarkoli pisno prekliče posamezno privolitev in s tem izgubi prednosti, ki izhajajo iz privolitve. Pisni preklic privolitve imetnik lahko posreduje na naslov: SAVAS d.o.o.Plemljeva ul.8 .Ljubljana

9. člen
Izdajatelj lahko spreminja splošna določila za izdajanje in uporabo izkaznice. O bistvenih spremembah poslovanja mora pisno obveščati imetnika. Če imetnik tudi po prejemu obvestila o spremembah ali dopolnitvah teh določil, pisno ne odpove uporabe izkaznice in nadaljuje z njeno uporabo, se šteje, da z njimi soglaša. Cena izkaznice InfoSLOVENIJA za obdobje treh let je 12€. Članska izkaznica se lahko uveljavlja neomejeno pri podjetjih, ki ponujajo popuste in ugodnosti za svoje storitve, do preteka veljavnosti izkaznice.

10. člen
Nepooblaščena in nezakonita uporaba izkaznice je kazniva. Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem rešuje pristojno sodišče v Kranju.

© 2006 - 2019 Vse pravice pridržane, zasebno lastništvo www.info-slovenija.si