Image
Image
8997
Zaupanja vredni
https://www.info-slovenija.si/media/com_jbusinessdirectory/pictures/listings/615/logonew2267.jpg

RAČUNOVODSTVO BEŽIGRAD APOLLO PLUS D.O.O. Priporočamo

Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, Osrednjeslovenska

Galerija slik

Predstavitev

RAČUNOVODSKI SERVIS BEŽIGRAD APOLLO PLUS D.O.O.

računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
Smo računovodstvo Bežigrad s 28-letno tradicijo, izkušnjami ter znanjem, ki ga nenehno nadgrajujemo in poglabljamo. Na tej osnovi že vrsto let gradimo uspešno poslovanje in opravljanje računovodskih storitev ter davčnega in poslovnega svetovanja, pri čemer so naša vodila poleg strokovnosti tudi prijaznost, kakovost in odgovornost. Smo zelo prilagodljivi ter smo v tesnem stiku prav z vsako našo stranko. V računovodskem servisu Bežigrad nam je še posebej v veliko zadovoljstvo delo z mladimi podjetniki, ki imajo željo po ustvarjanju ter še dodatno cenijo našo pomoč in spodbudo. Z gotovostjo lahko trdimo, da tako naše stranke kot poslovni partnerji pozitivno ocenjujejo naše dolgoletno delo. Svoje zadovoljstvo in zaupanje nam izkazujejo s svojo lojalnostjo, bogatim sodelovanjem ter dolgoročnim partnerstvom.V kolikor tudi vi potrebujete podporo pri računovodstvu, pomoč pri davčnem in poslovnem svetovanju ali na kakšnem drugem poslovnem področju, vas vabimo, da postanete koristnik naših zanesljivih storitev.
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
Računovodstvo Bežigrad za vas opravlja naslednje računovodske storitve:
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
• vodenje glavne in pomožnih knjig (knjiženje, kontiranje, pregled pravilnosti dokumentov: izdani in prejeti računi, transakcijski račun, blagajniško poslovanje, materialno poslovanje, osnovna sredstva, analitično evidentiranje odhodkov in prihodkov, spremljanje terjatev in obveznosti)
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
• vodenje obračuna davka na dodano vrednost za posamezna davčna obdobja
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
• obračunavanje plač, zagotavljanje evidenc in izdelava obrazcev glede na zakonske predpise v zvezi s plačami; obračun nadomestila plač za refundacijo boleznine ali odsotnosti zaradi nege nad 30 dni; sestavljanje poročila zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
• vodenje in obračun avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, najemnine, obresti
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
• izdelava medletnih, letnih poročil in obrazcev za statistične potrebe ter za javno objavo (AJPES)
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
• sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih do tujine ter o tujih naložbah na obrazcih SN
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
• obračun davka iz dohodka pravnih oseb, napoved davka iz dejavnosti samostojnega podjetnika za davčne in druge namene, letno poročanje Davčni upravi RS o izplačilih fizičnim osebam idr.
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
• spremljanje davčnih in drugih novosti ter obveščanje strank
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
• priprava izdanih računov za knjiženje (ali vsebujejo izdani računi vse predpisane elemente; ali so računi izdani pravočasno in za vsak opravljen promet blaga oziroma storitev; ali so za prejete predujme pravočasno izdani računi za predujme; ali je naročnik v obračunskem obdobju imel porabo blaga in storitev v zasebne namene zaposlenih ter lastno rabo; ureditev izdanih računih po zaporednih številkah)
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
• priprava prejetih računov za knjiženje (vsebinska in računska kontrola knjigovodske listine; ali listina vsebuje vse elemente, predpisane z Zakonom o davku na dodano vrednost; predložitev ustreznih listin k prejetim računom -dobavnice, prevzemni dokumenti, carinske deklaracije; dokazovanje resničnosti nastanka poslovnega dogodka v zvezi s porabo materialov in storitev; opremljanje prejetih računov z datumom prejema računa; na računu za investicijsko nabavo navesti datum začetka uporabe opredmetenega osnovnega sredstva ali neopredmetenega dolgoročnega sredstva ter predvideno dobo koristnosti; odobritev knjiženja s podpisom – likvidacija; ureditev po datumu prejema in zaporedni številki)
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
• priprava potnih nalogov za knjiženje (pravilna izpolnitev potnih nalogov z obračunom potnih stroškov z vsemi prilogami na standardnem obrazcu ali na računalniškem izpisu, ki so opremljeni z vsemi potrebnimi podpisi – odredbodajalec, predlagatelj, prejemnik)
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
• priprava blagajniške dokumentacije za knjiženje (blagajniški dnevnik ter blagajniški prejemki in izdatki – podpisanih, s priloženimi ustreznimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami)
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
• priprava izpiskov transakcijskega računa (urejeno po zaporednih številkah z morebitnimi specifikacijami oziroma pojasnili, na kaj se plačilo nanaša)
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
• priprava podatkov o izplačanih plačah in drugih prejemkih (podatki o bruto plači zaposlenega, razčlenjen na osnovno plačo in vse dodatke, ki pripadajo zaposlenemu na podlagi zakona in KP; podatki o skupni delovni dobi, izjave o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane, podatki o sodnih in administrativnih prepovedih ter drugi podatki, ki so potrebni za pravilen obračun plače, stimulacije, bonitete ipd.)
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
• izdajanje ustreznih sklepov o računovodskih usmeritvah, skladno z določbami standardov v zadnjem času zaradi obilice novih predpisov postaja vse bolj zahtevno. Pogosto je namreč treba upoštevati davčne predpise Evropske unije. Davčna problematika se dnevno prepleta z izvajanjem računovodskih storitev,  zato so hitri davčni napotki po telefonu, e-pošti ali ob vašem obisku pri nas, običajna in ustaljena praksa našega podjetja.
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
Nudimo pa tudi davčno svetovanje zahtevnejše narave –pomaga vam bodisi naše osebje bodisi naši zunanji sodelavci, s katerimi sodelujemo neprestano. Ob izdelavi letnih davčnih napovedi vam z individualnim pristopom ter z uporabo zakonitih metod in sredstev zmanjšamo vaše davčne obveznosti na minimum. Optimizacija davčnih obveznosti je pomembna tako za poslovodje kot za lastnike podjetij. Predlagamo vam lahko tudi zahtevnejše dolgoročne rešitve, ki vam bodo olajšale davčno breme.
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
Sodelujemo pri morebitnih davčnih inšpekcijskih pregledih, saj podjetniki običajno na njih niso pripravljeni. Z našo davčno svetovalko se lahko dogovorite tudi za celovito zastopanje, lahko vam pripravimo pripombe na davčni zapisnik, ali pa pritožbo na odločbo davčnega organa. Z namenom kontrole pravilnosti obračunavanja in plačevanja posameznih vrst davkov ter prispevkov v vašem podjetju lahko naši sodelavci opravijo preventivni davčni pregled, ki zajema pregled davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost in drugih davkov. Pregled lahko napravimo za vse davke ali pa za posamezno vrsto glede na zahtevnost oziroma vpliv na poslovanje.
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
Če poslujete s povezanimi osebami, ste dolžni zagotoviti dokumentacijo o transfernih cenah, v kateri morate opredeliti način medsebojnega zaračunavanja. V okviru tega svetovanja vam naši sodelavci  pripravijo celotno dokumentacijo o transfernih cenah, svetujejo pri izbiri ustreznih metod in pri izvedbi finančnih analiz, ali pa pregledajo že pripravljeno dokumentacijo. Pomembna davčna olajšava za vašo družbo so lahko vlaganja v raziskave in razvoj. Za uveljavljanje le-teh potrebujete ali poslovni načrt ali poseben razvojni projekt. Naši sodelavci vam lahko nudijo nasvete pri pripravi in izdelavi posebnega razvojnega načrta.
računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad, računovodstvo Bežigrad
Lastniki novonastalih podjetij ali samostojni podjetniki začetniki običajno še niso dobro seznanjeni s poslovnim svetom. Pri nas lahko dobijo osnovne informacije z vseh področij podjetništva. Na podlagi dolgoročnega sodelovanja z našimi poslovnimi partnerji pa lahko podjetnikom nudimo tudi odlične poslovne stike, s pomočjo katerih lahko sami učinkovito rešujejo vsa svoja poslovna vprašanja ali težave. Svojim odjemalcem svetujemo glede primernih statusno pravnih oblik organiziranja.  Pri statusnih preoblikovanjih vam naši svetovalci lahko ponudijo celostno rešitev, ne glede na to, ali gre za združitev, delitev ali prenos dejavnosti na drugo družbo, ali pa preoblikovanje samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo. Računovodski servis Bežigrad vam svetuje pri investiranju v osnovna sredstva, pri pridobitvi bančnih posojilih. Izdelujemo vse vrste finančnih pregledov za pridobitev in podaljševanje bančnih posojil ali za odobritev limita na transakcijskem računu, ter finančne tabele za posojila Slovenskega podjetniškega sklada. Naši sodelavci nudijo nasvete s področja zaposlovanja in samozaposlovanja, plačnih obremenitev ter tudi zakonske regulative, ki v zadnjem času doživlja veliko sprememb.

S pomočjo naših dolgoletnih poslovnih partnerjev  vam lahko omogočimo dostop do novih poslovnih priložnosti in poslovnih kontaktov. Storitve po dogovoru. Poleg navedenih računovodskih storitev ter storitev davčnega in poslovnega svetovanja, so odlika računovodstvo Bežigrad predvsem številne in najrazličnejše izkušnje ter prilagodljivost. Ti prednosti smo združili, tako da svojim strankam omogočamo tudi izvajanje drugih potrebnih in individualiziranih storitev. V kolikor sami posedujemo znanje za opravljanje storitev v skladu z vašimi željami, bomo za izvedbo poskrbeli mi, sicer pa vas bomo z veseljem povezali z našimi partnerji, ki imajo bolj poglobljena znanja s področij, na katerih potrebujete pomoč. Svetujejo vam lahko zlasti na področju poslovnih začetkov, gverilskega in digitalnega marketinga, računalniškega inženiringa, davčnih rešitev ter na mnogih drugih strokovnih področjih.Za storitve po dogovoru, ki segajo izven okvirjev, predstavljenih na naši straneh, stopite v stik z nami. Skupaj bomo poiskali najugodnejšo rešitev ter najprimernejšega izvajalca.

Zemljevid

Poslovna ocena

0 Mnenje

0.0 povprečje glede na 0 Mnenja


5 zvezdic
0
4 zvezdice
0
3 zvezdice
0
2 zvezdice
0
1 zvezdico
0

Trenutno ni ocen

Oddajte vaše mnenje


* Prosimo, upoštevajte: da bi preverili zakonitost vseh mnenj, ki jih objavimo, potrebujemo dokazilo o vašem sodelovanjem/obisku podjetja. Vsi objavljenei dokumenti bodo uporabljeni izključno le za namene preverjanja legitimnosti vašega mnenja glede podjetja.

Dodaj datoteke

Potrjujem, da so tukaj predloženi podatki resnični in točni. Potrjujem, da ne delam za tega ponudnika storitev, nisem konkurenca in nisem povezan z njim.
Z nadaljevanjem se strinjam s Splošni pogoji uporabe.

Hitri kontakt

company map
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, Osrednjeslovenska

Dodatna kontaktna okna

Zaupanje vredno podjetje:
Da
Slovenska odličnost:
 Da
Naziv:
APOLLO PLUS računovodske in finančne storitve Ljubljana d.o.o.
Davčna št.:
99779307
Naslov:
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Občina:
Ljubljana
Številka računa denarne vrednosti:
IBAN SI56 0201 1001 9916 345 (odprt 2.4.2001, NLB d.d.)
Odgovorna oseba:
Silva Žitko
Kontaktna oseba:
Marta Žitko
Govorimo:
 SI
 EN
 HR
 BA
 RS
Mobitel:
+386(0)51 335 985
Telefon:
+386(0)1 5302340
E-mail:
apolloplus@apolloplus.si
Faks:
+386(0)1 5302342
Certifikat
Slovenska odličnost:
 Da
Naziv:
APOLLO PLUS računovodske in finančne storitve Ljubljana d.o.o.
Naslov:
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Kontaktne osebe

Socialno omrežje